Ad Aparnatai Ramtirthakar Seminar On Chala Nati Japuya